Statisfaction Academie - školení a kurzy

PAUCA SED MATURA

diribet
O nás
Statisfaction Academy byla založena jako platforma, na které se mohou setkávat specialisté z různých oborů, předávat si zkušenosti a která může napomoci uvádění teoretických poznatků do praxe.  Díky této spolupráci pak bude možné dosáhnout lepších výsledků a efektivity ve výrobě. Statisfaction Academy navazuje na školící činnost společnosti Diribet a na vzdělávací videa YouTube kanálu Statisfaction, která se snaží srozumitelnou formou vysvětlovat dopady aplikování statistiky v reálném světě. Mottem společnosti Diribet je citát matematika Carla Friedricha Gausse „Pauca sed matura,“ do češtiny by se dal přibližně přeložit jako „Málo, ale rozmyšleně,“ a v tomto smyslu také funguje i Statisfaction Academy, kdy chce poskytovat přesně cílená školení a workshopy, zaměřená na konkrétní problém.

Home Renovation
Naše kolokvia
"Kolokvium je odborná rozprava na dané téma, forma výměny názorů a zkušeností nebo také shromáždění odborníků." 
Všechny naše semináře a školení jsou kolokvia, protože základem je diskuze a výměna zkušeností, ať se jedná o zvyšování odbornosti nebo hledání řešení specifických úloh. Cílem kolokvií Statisfaction Academy je přiblížení fungování statistických metod, které bývají použity při analýzách průmyslové produkce, všem, kdo výstupy zpracování dat potřebují pro svou práci. Jsou vedeny zkušenými lektory a renomovanými odborníky z různých oborů, kteří mají zkušenosti v oblasti zlepšování výrobních procesů. Kolokvia jsou vytvářena tak, aby se co možná nejvíc vyšlo vstříc účastníkům. Při jejich přípravě bereme v úvahu jejich dosavadní zkušenosti a technické znalosti, aby mohly být informace v kurzu obsažené smysluplně využity. Většina nabízených kolokvií je dvoudenních, přičemž je pravidlem, že první den probíhá teoretický výklad, ve druhém potom bude věnována pozornost praktickému využití, ukázanému na konkrétních příkladech z praxe účastníků kurzu. Jsme otevřeni i jiným tématům, nejen těm, které inzerujeme. V případě zájmu rádi připravíme kurz na míru.

Specifické úlohy
Statisfaction Academy pořádá také kolokvia zaměřená na konkrétní aktuální problémy spojené s využíváním statistických metod v průmyslu, kterými se výroba musí zabývat. Cílem kolokvií je tyto problémy přesně specifikovat a za pomoci odborných znalostí expertů Statisfaction Academy dojít k vhodnému řešení.

Představení našeho expertního týmu zde.